Tema-aktiviteter

Några grundpelare i vår verksamhet är sång och musik, utomhusaktivitet och empati. Under höstterminen ligger vårt fokus på vår nya barngrupp och aktiviteterna syftar främst till att stärka barnens trygghet och tillhörighet i gruppen. Vi planerar vår verksamhet med förskolans läroplan som grund och bygger våra teman med utgångspunkt i barnens intressen och målen i läroplanen.

Återkommande aktiviteter

Nedan följer exempel på aktiviteter som återkommer under ett läsår:

  • Yoga och massage. Aktiviteten syftar till att stärka barnens kroppsliga medvetenhet, integritet och tillit till andra.
  • Utomhusaktivitet. Vi går ut varje dag. Vi följer årstiderna och reflekterar över vädret, naturen och djuren i vår närmiljö.
  • Sång och musik. På våra sångsamlingar leker vi med ord och ljud och använder hela kroppen. Vi upplever språkglädje och rörelseglädje.
  • Språkfokus och tecken som stöd. Att kommunicera på många sätt stimulerar språkutvecklingen.

Exempel på temaverksamhet

Nedan följer ett exempel på hur ett språktema har sett ut hos oss:

Under december månad startade vi igång vårt språktema med hjälp av en julkalender med en språk-aktivitet och ett tecken (TAKK-tecken som stöd) varje dag.

Under vårterminen har vi fortsatt med vårt språktema. Med hjälp av berättelser och berättande vill vi tillsammans med barnen lyfta fram språket. Fokus ligger på att leka med ord och alltifrån att göra nya upptäckter med ljud till att hitta innehåll och mening i ord och sagor. Vi har övat på att prata inför varandra och att lyssna på varandra.

Vi vill också lyfta fram hur vi använder språket för att förklara hur vi mår, vad vi vill och vad vi upplever. Samt reflekterat över hur vi pratar med varandra på ett sätt som stärker vårt samspel.

Samspel, film och källkritik

I vårt tema med språk och berättande har vi tagit hjälp av ”Rödluvan” och ”Bockarna Buse” samt bilderboken ”Alla får åka med”. Vi har jobbat med film som metod med de äldre barnen och talat om källkritik. Vi har också haft olika ramsor och sånger som vi övat på under en tvåveckors period.